VALITSIN.FI WORLD WIDE WEB -SIVUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOITUS

Sisältää käyttöehdot (kohta 1) ja tietosuojakäytännön (kohta 2).

Tutustu myös moderointiperiaatteisiin, joita noudatamme viestien (käyttäjien lähettämien perustelujen, vinkkien ja kommenttien) osalta.

1. KÄYTTÖEHDOT

Sopimuksen voimaantulo: Avaamalla VALITSIN.FI world wide web -sivut hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Jatkossa "Käyttäjä" tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää VALITSIN.FI world wide web -sivuja. Jatkossa "Valitsin" tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, joka on VALITSIN.FI -verkkotunnuksen haltija. Jatkossa "Aineisto" tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten tekstiä, kuvaa, ääntä tai videota.

VALITSIN.FI world wide web -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman, että Valitsin on antanut tähän etukäteen kirjallisen suostumuksen, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. VALITSIN.FI world wide web -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman, että Valitsin on antanut tähän etukäteen erillisen kirjallisen suostumuksen.

VALITSIN.FI world wide web -sivut ja niiden sisältö on Valitsimen sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. VALITSIN.FI world wide web -sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Valitsin ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Valitsin pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Valitsin ja tekstin toimittaja eivät anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valitsin ja tekstin toimittaja eivät ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Valitsimelle tai tekstin toimittajalle. Valitsimen (VALITSIN.FI-verkkotunnuksen haltijan) ja tekstin toimittajan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

VALITSIN.FI world wide web -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Valitsin ja tekstin toimittaja eivät ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. VALITSIN.FI:n ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen VALITSIN.FI world wide web -sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Valitsin tai tekstin toimittaja millään lailla kannattaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Muut käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää VALITSIN.FI world wide web - sivuja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Jos Käyttäjä rekisteröityy VALITSIN.FI world wide web -sivujen käyttäjäksi hän saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjätunnus ja salasana eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksen ja salasanan omana tietonaan ja säilyttämään ne huolellisesti. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Valitsimella on oikeus muuttaa Käyttäjän VALITSIN.FI world wide web -sivujen käyttöön liittyviä tietoja (kuten käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa), mikäli ne aiheuttavat ongelmia (esimerkiksi ristiriitaisuus tai päällekkäisyys) VALITSIN.FI world wide web -sivujen tietojärjestelmissä, ovat lain tai hyvän tavan vastaisia (esim. loukkaavia tai mainosluonteisia) tai jos Valitsin katsoo muuttaamisen välttämättömäksi tietoturvatoimenpiteiden suorittamiseksi tai muusta perustellusta syystä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, välittämättä tai viittaamasta VALITSIN.FI world wide web -sivuilla Aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää lain tai hyvä tavan vastaiseen toimintaan taikka edistää lain tai hyvä tavan vastaista toimintaa. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä VALITSIN.FI world wide web -sivuilla tai niiden kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Valitsin ei vastaa käyttäjien tuottaman Aineiston lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta. Kukin käyttäjä vastaa itse esittämistään mielipiteistä ja VALITSIN.FI world wide web -sivuille tuottamastaan tai esille tuomastaan Aineistosta. Käyttäjä on vastuussa suoraan taholle, jonka oikeuksia hän on loukannut mahdollisilla väärinkäytöksillä ja lain- ja/tai sopimuksenvastaisella toiminnalla. Käyttäjän mielipiteen esiintyminen VALITSIN.FI world wide web -sivuilla ei merkitse sitä, että mielipide välttämättä edustaisi Valitsimen kantaa.

Valitsimella on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa missä tahansa muodossa olevan Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli tämä on lakien, hyvän tavan tai muiden Valitsinta sitovien (esimerkiksi markkinointiin liittyvien) ehtojen vastaista tai aineisto ei täytä julkaisukelpoisuuden kriteerejä arvioituna VALITSIN.FI:n kulloistenkin moderointiperiaatteiden perusteella. Valitsimella on oikeus oman vapaan harkintansa mukaan lyhentää ja/tai poistaa VALITSIN.FI world wide web -sivuilla olevaa Käyttäjän VALITSIN.FI world wide web -sivuille esille tuomaa Aineistoa, ennen julkaisua ja myös milloin tahansa julkaisun jälkeen. Valitsimella on oikeus estää Käyttäjän VALITSIN.FI world wide web -sivujen käyttö, mikäli Valitsimella on syytä epäillä, että VALITSIN.FI world wide web -sivuja käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää. Käyttäjä myöntää Valitsimelle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Käyttäjä on VALITSIN.FI world wide web -sivuilla tuonut saataville.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet on toimintaympäristö, joka voi aiheuttaa VALITSIN.FI world wide web -sivujen toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus on riski tietojärjestelmissä. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan itse oman tietokoneensa, älylaitteensa (tablet, puhelin, jne.) tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta. Valitsin pyrkii huolehtimaan siitä, että VALITSIN.FI world wide web -sivut täyttävät kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Valitsin ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien (esimerkiksi tietokonevirukset) Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Suomessa.

2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja tietoja vaihtoehdoista, jos haluat kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, napsauta tätä.

Katso myös miten käytämme evästeitä.